Povinně zveřejňované informace

Městské služby Ústí nad Labem

1. Název

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka č. 739, zastoupena Ing. Tomášem Vohryzkou – ředitelem.

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace jsou hrdým příjemcem dotace na nákup elektromobilů s pozitivním dopadem na zdraví občanů města Ústí nad Labem a životní prostředí. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

2. Důvod a způsob založení

Viz: Zřizovací listina

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23
400 01 Ústí nad Labem – centrum
datová schránka: 9fgk5zv
e-podatelna: mestske.sluzby@msul.cz

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23
400 01 Ústí nad Labem – centrum

4.3 Úřední hodiny:

OD - DO

POLEDNÍ PŘESTÁVKA

Pondělí - čtvrtek

8:30 - 14:00

11:30 - 12:00

Pátek

8:30 - 13:00

11:30 - 12:00

4.4 Kontakty – ředitelství & střediska organizace:

JMÉNO

FUNKCE

E-MAIL

TELEFON

Ing. Tomáš Vohryzka

ředitel organizace

Ivana Vyškrabková

sekretariát & e-podatelna

475 200 934

Jitka Storchová

hlavní ekonom

724 951 297

Lucie Machková

obchod & smlouvy

725 523 101

Ivana Hajasová

mzdová účetní

475 207 649
725 548 386

Alena Sejková
DOVOLENÁ od 27.06. do 10.07.2022

personalista,
pracovník PR & marketingu

475 210 134
725 745 712

Daniel Budínský

správce IS/IT

724 209 992

Více kontaktů zde

4.5 Číslo faxu

Není k dispozici

4.6 Adresa internetové stránky

Úvod

4.7 Adresa e-podatelny

mestske.sluzby@msul.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-5891410267

Kód banky: 0100 (Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem)

Účel platby: individuálně dle konkrétně poskytnuté služby nebo na základě údajů uvedených ve smlouvě

Jiný způsob platby: hotově na pokladnách provozoven.

6. IČ

71238301

7. DIČ

CZ71238301

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Návštěvní řády provozoven:

8.2 Rozpočet

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rozpočet 2016

9. Žádosti o informace

O informace je možno požádat písemně na kontaktní poštovní adresu (Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky 9fgk5zv, e-mailem na e-podatelnu mestske.sluzby@msul.cz, případně ústně na jakémkoliv středisku příspěvkové organizace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti včetně dalších podání jsou přijímány písemně na kontaktní poštovní adrese (Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky 9fgk5zv, e-mailem na e-podatelnu mestske.sluzby@msul.cz, případně ústně na jakémkoliv středisku příspěvkové organizace.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí příspěvkové organizace jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“), kterým příspěvková organizace odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ či stížnost dle §16a InfZ.

  • §16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

  • §16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních událostí

Postupy nejsou vydány (v souladu se směrnicí Rady města Ústí nad Labem č. 2/2019).

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Usnesení není vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv neexistují.

16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence neexistují.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2021

Rok 2020

 Rok 2019

 Rok 2018

 Rok 2017

 Rok 2016

 Rok 2015

Panská 1700/23, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Kontakty