Průvodce

Pohřební služby města Ústí nad Labem – jak správně postupovat?

Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejdříve je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře pohotovostní záchranné služby. Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví „List o prohlídce zemřelého“.
Poté stačí zavolat jakoukoliv pohřební službu.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v sociálním zařízení?

Ohledání zemřelého a dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným

Ke sjednání pohřbu budete potřebovat:

  • občanský průkaz vypravitele pohřbu
  • list o prohlídce zemřelého popřípadě občanský průkaz zemřelého
  • oblečení pro zemřelého

Nároky na volno pozůstalých:

  • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
  • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob

Pohřebné:

  • pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky
  • pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5.000,- Kč

Vystavení úmrtního listu:

Do jednoho týdne po pohřbu se dostavte na matriku shodnou s místem úmrtí zemřelého. Potřebné doklady jsou oddací list, občanský průkaz nebo rodný list zemřelého.

Notář:

Notáře určuje soud podle bydliště zemřelého. Notář následně dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

Telefon

475 531 566 / 724 099 722

Adresa

U Krematoria 398/8, 400 03 Ústí nad Labem

Panská 1700/23, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Kontakty