Informace pro pozůstalé

 • Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejdříve je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře pohotovostní záchranné služby. Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví „List o prohlídce zemřelého“.
Poté stačí zavolat jakoukoliv pohřební službu.

 • Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v sociálním zařízení?

Ohledání zemřelého a dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným.

 •  Ke sjednání pohřbu budete potřebovat:
 • občanský průkaz vypravitele pohřbu
 • list o prohlídce zemřelého popřípadě občanský průkaz zemřelého
 • oblečení pro zemřelého
 •  Nároky na volno pozůstalých:
 • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
 •  Pohřebné:
 • pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky
 • pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5.000,- Kč
 • Vystavení úmrtního listu:

Do jednoho týdne po pohřbu se dostavte na matriku shodnou s místem úmrtí zemřelého. Potřebné doklady jsou oddací list, občanský průkaz nebo rodný list zemřelého.

 • Notář:

Notáře určuje soud podle bydliště zemřelého. Notář následně dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.